تبلیغات
H O S H I D A R M A H - نقاشی های کامبیز درم بخش

H O S H I D A R M A H

هوشیدرماه

 

کامبیز درم بخش : کاریکاتوریست و انیماتور. بیش از شصت نمایشگاه فردی و گروهی در داخل و خارج از کشور برگزار کرده است.